Mój Toruń: Główna » Aktualności » Będzie sezonowa plaża nad Wisłą?

Będzie sezonowa plaża nad Wisłą? 

[joanajoe - sxc]

Sezonowa plaża nad Wisłą – to jedna z pozycji zawarta w „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia do 2020 roku”. Przyjęcie dokumentu rozważą radni na sesji 26 września 2013 roku.

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Turystyki dla Torunia określona została do roku 2013. W związku z potrzebą uaktualnienia zadań, na wniosek Rady Programowej ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia, przystąpiliśmy do aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia do 2020 roku – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Torunia do 2020 określa misję, wizję, priorytety oraz cele rozwoju turystyki w Toruniu, dzięki czemu zapewniona zostanie spójność pomiędzy działaniami samorządu oraz jednostek powiązanych z turystyką w mieście. To podstawowy dokument w procesie planowania i prognozowania kierunków rozwoju turystyki w Toruniu.

Według strategii misją jest podejmowanie zintegrowanych działań w procesie rozwoju turystyki i promocji produktów turystycznych będących siłą napędową rozwoju społeczno-gospodarczego Torunia. Stała i aktywna współpraca lokalnych władz z instytucjami i organizacjami turystycznymi w zakresie wzbogacenia oferty turystycznej sprawiająca, że Toruń będzie miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów krajowych i zagranicznych.

Opracowanie zostało przygotowane przez firmę Wyg International Sp. z o.o.
Prace nad strategią przebiegały następująco:

  • analiza i diagnoza stanu obecnego rozwoju turystyki w mieście (zidentyfikowanie walorów turystycznych Torunia oraz określenie obszarów charakteryzujących się największym potencjałem w zakresie rozwoju turystyki);
  • przeprowadzenie analizy SWOT, będącej jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie planowania strategicznego;
  • określenie priorytetów, celów i działań oraz misji i wizji turystycznej;
  • zdefiniowanie nowych produktów turystycznych;
  • przeprowadzenie badań ankietowych;
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne były przeprowadzone od 17 stycznia do 11 lutego 2013 r. Wpłynęło 12 wniosków zawierających 42 uwagi. Ankiety przygotowane zostały zarówno przez osoby prywatne, jak i przez osoby reprezentujące toruńskie instytucje.

Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła konieczności uwypuklenia i rozszerzenia pewnych aspektów zaznaczonych w strategii lub zawierała propozycje nowych działań mogących przyczynić się do rozwoju turystycznego Torunia. Zgłoszone propozycje pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów i kierunków rozwoju, które nie zostały dostrzeżone w trakcie prac nad dokumentem strategii bądź, pomimo iż znalazły się w dokumencie, wymagają szerszego potraktowania. Proces konsultacji społecznych miał znaczący i konstruktywny wpływ na treść dokumentu i programowane działania służące rozwojowi turystyki w Toruniu.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia została przeprowadzona zgodnie z zasadami planowania strategicznego, metodą partycypacyjno-ekspercką, co oznaczało ścisłą współpracę zewnętrznych ekspertów z podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki w mieście, tj. Urzędem Miasta Torunia i jego jednostkami oraz Radą Programową ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia na każdym etapie opracowywania dokumentu.

Szczegóły „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Torunia do 2020”

[Urząd Miasta / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama