Mój Toruń: Główna » Aktualności » II i IX LO jednak zostaną

II i IX LO jednak zostaną 

lusi (sxc)

Mimo doniesień medialnych, które ostatnio elektryzowały środowisko nauczycielskie, uczniów i ich rodziców, nie będzie rewolucyjnych zmian w sieci toruńskich szkół. Prezydent Torunia Michał Zaleski zadecydował, by zlikwidować tylko dwie placówki, do których i tak nie było naboru. Teraz na takie rozwiązanie muszą się jeszcze zgodzić radni.

Stałe niedobory finansowe oraz niż demograficzny sprawiają, że finansowanie oświaty jest jednym z największych problemów samorządów. Wydatki na szkolnictwo powinny być finansowane z subwencji oświatowej, którą samorządowi wypłaca rząd – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Niestety, od lat do Torunia i wielu innych miejscowości w Polsce nie wpływa ona w pełnej wysokości. W Toruniu tylko w 2012 r. niedobory subwencji oświatowej wyniosły ok. 74 mln złotych. W ciągu dekady do gminnej kasy z budżetu państwa wpłynęło na ten cel o ponad 600 mln złotych mniej niż powinno.

Z tego powodu w wielu miastach w Polsce likwidowane są szkoły. W województwie śląskim na przykład planuje się zlikwidować 34 szkoły i dwa przedszkola, w Łodzi planowana jest likwidacja trzech liceów i czterech gimnazjów, w Warszawie – 22 placówek, a we Wrocławiu – 39 szkół ponadgimnazjalnych. Z problemem finansowania oświaty boryka się także Toruń.

Przez wiele dni trwały dyskusje i narady na temat funkcjonowania toruńskich placówek oświatowych. Prowadził je powołany przez prezydenta miasta zespół do spraw sieci szkół, w skład którego wchodzą między innymi przedstawiciele urzędu miasta, radnych Rady Miasta Torunia i przedstawiciel Toruńskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół. Zespół jest organem opiniującym i doradczym.

Po długich i niełatwych dysputach zespół przedstawił swoje rekomendacje. Zaproponował przeniesienie IX Liceum Ogólnokształcącego do III LO oraz stopniowe wygaszenie II i XII LO.

Ustalenia podjęte podczas posiedzenia zespołu ds. sieci szkół przekazano prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu. On i przedstawiciele urzędu prowadzili rozmowy z dyrektorami zagrożonych placówek. Po wnikliwej analizie wszystkich kwestii ekonomicznych, a także wziąwszy pod uwagę czynnik ludzki, prezydent Zaleski zadecydował, że wygaszone zostaną tylko dwie placówki – XII Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, do których i tak nie było naboru.

W XII Liceum Ogólnokształcącym obecnie działają dwie klasy: jedna druga i jedna trzecia, Nie ma żadnej klasy pierwszej, ponieważ w bieżącym roku szkolnym nie dokonano naboru. Według planów placówka ma przestać funkcjonować od września 2014 roku. W budynku przy ul. Wyszyńskiego 1/5, gdzie obecnie działa, pozostanie Szkoła Podstawowa nr 18 i Gimnazjum nr 18.

Z kolei Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ma obecnie 164 słuchaczy. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje organy prowadzące do likwidacji z dniem 1 września 2013 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowych techników uzupełniających dla dorosłych lub przekształcenia ich w licea ogólnokształcące dla dorosłych w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. Ponieważ Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi już Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w przyszłym roku szkolnym nie będzie naboru do klasy pierwszej, a ostatni słuchacze zakończą naukę w szkole w roku szkolnym 2014/15.

Pozostałe szkoły udało się uratować, chociaż ich sytuacja także nie wygląda dobrze. W II LO nabór do klas pierwszych także utrzymuje się na niewysokim poziomie. Obecnie w szkole funkcjonuje 7 klas: trzy klasy trzecie, dwie klasy drugie i dwie pierwsze. Liczba uczniów systematycznie maleje, więc zespół zaproponował, by od 1 września br. nie przeprowadzać naboru do klas pierwszych. W budynku przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 po wygaszeniu II LO pozostałoby liczące obecnie 16 klas Gimnazjum nr 29. Systematycznie spada również liczba uczniów zapisujących się do IX LO. Obecnie działa tu 7 klas trzecich, 5 drugich i 4 pierwsze, a dane demograficzne wskazują, że liczba oddziałów nadal będzie spadać. Zespół zarekomendował więc, aby uczniowie obecnego IX LO od września br. rozpoczęli naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Samuela Bogumiła Lindego na Skarpie.

Prowadziłem rozmowy z dyrektorami placówek i poczyniłem pewne ustalenia. Dyrektor II LO zaproponował wydzielenie ze struktury szkoły segmentu składającego się z 12 sal lekcyjnych i kilku mniejszych pomieszczeń, który będzie można przeznaczyć na inne cele. Zapewnił też, że od nowego roku szkolnego placówka pozyska trzy oddziały w naborze. Ma się to dokonać poprzez zwiększenie naboru z Gimnazjum nr 29 wchodzącego w skład ZS nr 2, kontynuację profilu klasy policyjnej, kontynuację kontaktów i wymiany zagranicznej, a także przez systematyczne podnoszenie wyników egzaminu maturalnego – mówi prezydent Zaleski. – Z kolei dyrekcja IX LO zobowiązała się do naboru do klas pierwszych na poziomie minimum czterech oddziałów corocznie, do wydzielenia jednego segmentu szkoły na prowadzenie innej działalności oświatowej lub nie kolidującej z oświatową. Ponadto pierwsze piętro ma zostać przekazane przedszkolu, które już zajmuje jeden segment szkolnego budynku. Szkoła ma ponadto utrzymać poziom zapewnić właściwe standardy zatrudnienia w grupie pracowników pedagogicznych i administracyjnych, zgodnych z liczbą oddziałów oraz wielkością zajmowanego budynku. Oczywistym jest konieczność utrzymania poziomu nauczania.

Prezydent przedstawił swoje propozycje zespołowi ds. sieci szkół, a ten je zaakceptował. Na najbliższej sesji rady miasta, 21 lutego 2013 r., nad projektami uchwał ws. wygaszenia dwóch szkół będą obradować radni.

[MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama