Mój Toruń: Główna » Aktualności » Miasto pracuje nad rynkiem pracy

Miasto pracuje nad rynkiem pracy 

[spekulator - sxc]

Miejski program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy opracowuje zespół, któremu przewodniczy Zbigniew Rasielewski, zastępca Prezydenta Miasta Torunia. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, wydziałów urzędu miasta oraz przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. Głównym celem dokumentu jest stworzenie spójnego planu działań na rzecz rynku pracy na postawie diagnozy bieżącej sytuacji oraz dostępnych prognoz demograficznych i ekonomicznych.

Ważnym aspektem Programu jest także przygotowanie Torunia do realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2014-2020. W wymiarze regionalnym Program będzie uwzględniał obecną i przyszłą rolę Torunia jako jednego z miast stołecznych, poprzez wpisanie się w strategię rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W skład opracowania wchodzi diagnoza stanu rynku pracy w Toruniu, uwzględniająca kontekst regionalny. Zawarto w niej ogólne dane statystyczne dostępne na początku 2013 roku i za lata poprzednie oraz aktualne dane dotyczące rynku pracy dostępne w Powiatowym oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Dla potrzeb opracowania przeprowadzono ankietowe badanie sondażowe klientów PUP – osób bezrobotnych, pracujących oraz przedsiębiorców. Ankiety zamieszczone na stronie konsultacje.torun.pl służyły ocenie sytuacji na rynku pracy. Program będzie również poddany konsultacjom społecznym, a następnie zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Miasta Torunia.

Punktem wyjścia dla opracowania Programu było określenie problemów występujących na rynku pracy. Autorzy zespołu wyróżnili trzy główne obszary problemowe, w których obrębie wskazali przyczyny problemów:

I. Funkcjonowanie rynku pracy

1. Niedostosowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy
• Niewystarczające kompetencje absolwentów.
• Niedopasowania wiedzy i umiejętności do oczekiwań pracodawców.
• Brak właściwych kompetencji społecznych.
• Niedopasowanie profili kształcenia do oczekiwań pracodawców.
• Kształcenie absolwentów w zawodach nie trafiających w potrzeby rynku pracy.
• Niedostateczne działania w zakresie orientacji zawodowej – nie tylko uczniów i studentów, ale też rodziców.
• „Nadprodukcja” absolwentów kierunków humanistycznych.
• Nie dość skuteczne prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy.

2. Współpraca pracodawców ze służbami zatrudnienia
• Niedocenianie przez przedsiębiorców roli PUP w kreowaniu pozytywnych zmian na rynku pracy.
• Niewystarczająca współpraca przedsiębiorców z PUP (zgłaszanie wolnych miejsc pracy, tworzenie miejsc dla praktycznej nauki zawodu, organizacja praktyk i stażów, informowanie o potrzebach w celu dostosowania kształcenia w deficytowych kierunkach, prognozowanie zmian w gospodarce).

3. Negatywne zmiany w strukturze demograficznej i sytuacji społecznej – wpływ na funkcjonowanie służb zatrudnienia
• Konieczność zmian i dostosowanie oferty służb zatrudnienia do specyficznych potrzeb i sytuacji poszczególnych grup na rynku pracy.
• Wyodrębnianie się nowych i często „niszowych” grup, które wymagają odrębnego podejścia i profilowania usług pup (np. fachowcy w wieku powyżej 40 lat, osoby młode, dobrze wykształcone ze sporymi doświadczeniami zawodowymi).

 

II. Rozwój gospodarczy – zachowanie i tworzenie nowych miejsc pracy

4. Ograniczenie negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na rynek pracy
• Aktualna sytuacja na toruńskim rynku pracy jako efekt pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego.
• Negatywne zmiany mają charakter stosunkowo mało dynamiczny, ale powodują stały wzrost bezrobocia w ostatnich latach (przedsiębiorstwa ograniczają zatrudnienie nie w formie zwolnień grupowych, ale poprzez systematyczną redukcję zatrudnienia).

5. Działania na rzecz zachowania i tworzenia nowych miejsc pracy
• Pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy.
• Wsparcie początkujących przedsiębiorców.
• Wspieranie polskich, lokalnych producentów.

6. Polityka gospodarcza Torunia w kontekście strategii województwa i ogólnych trendów rozwojowych
• Wspieranie rozwoju gospodarczego – wybór właściwej strategii rozwoju – wybór priorytetów i kierunków rozwojowych wspieranych przez miasto.
• Zachowanie miejsc pracy a postępujący rozwój technologiczny, powodujący zastępowanie pracy ludzkiej pracą maszyn.
• Miejsce Torunia w strategii rozwoju województwa.
• Rozwój dwóch miast stołecznych (Bydgoszcz – produkcja przemysłowa i Toruń – sektor usługowy).
• Zrównoważenie polityki gospodarczej samorządu – przyciąganie dużych inwestorów a wspieranie małych lokalnych przedsiębiorców.

 

III. Funkcjonowanie systemu służb zajmujących się problemami społecznymi.

7. Funkcjonowanie rynku pracy w kontekście zmian systemowych w kraju (służby zatrudnienia i pomocy rodzinie) 
• Spodziewane zmiany systemowe – zmiany ustaw dotyczących pomocy społecznej i służb zatrudnienia.

8. Stabilność finansowania instrumentów rynku pracy
• Niestabilność w zakresie finansowania instrumentów rynku pracy.
• Nowe reguły funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

9. Potrzeby rynku pracy a polityka prorodzinna
• Kształtowanie polityki prorodzinnej z uwagi na niż demograficzny.
• Opieka nad małymi dziećmi, w kontekście możliwości podjęcia pracy.

10. Systemowa integracja działań służb zatrudnienia i pomocy socjalnej
• Rosnące trudności na rynku pracy i w sferze wykluczenia społecznego.
• Wykreowanie spójnej polityki MOPR, PUP, PFRON i innych instytucji – zintegrowanie działań.
• Zagwarantowanie środków na każdym etapie wdrażania ścieżki aktywizacyjnej.


Po zapoznaniu się z założeniami Programu członkowie Rady Prezydenckiej wnieśli swoje uwagi do powstającego dokumentu. Rozważali przyczyny nieskuteczności działań dostosowujących system edukacji do potrzeb rynku pracy, zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiali też przyczyny powolnego, ale niestety systematycznego wzrostu bezrobocia w Toruniu w ostatnich kilku latach, wskazując możliwości przeciwdziałania temu procesowi. Członkowie Rady rozmawiali również o kierunkach wspierania branż i sektorów gospodarczych, widząc w tym szanse Torunia na rozwój sektora usług. Podkreślali także znaczenie branży turystycznej dla naszego miasta.


Przypomnijmy. Rada Prezydencka to gremium doradcze prezydenta Torunia, powołane w 2003 roku przez prezydenta Michała Zaleskiego. Skupia ono osoby będące w Toruniu autorytetami w swojej dziedzinie, mogące służyć prezydentowi swoją wiedzą i fachowością. Obecnie Rada liczy 35 członków, a przewodniczy jej profesor Jadwiga Łukaszewicz.

Skład Rady Prezydenckiej kadencji 2010 – 2014 jest następujący
1. ks. Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej
2. ks. prof. Jerzy Bagrowicz, teolog, były dziekan Wydziału Teologicznego UMK
3. Zbigniew Banaszczuk, były prezes, a obecnie doradca w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych
4. Jacek Błażejewski, były dyrektor toruńskiego oddziału Banku Millennium
5. Anna Broniewicz, dyrektor Planetarium im. Wł. Dziewulskiego
6. Kazimierz Bryndal, lekarz dentysta
7. prof. Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii UMK
8. Jerzy Dąbrowski, były prezes Banku Spółdzielczego w Toruniu
9. prof. Leszek Dziawgo, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
10. prof. Roman Grucza, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, założyciel Chóru ZNP Con Anima, prowadzi Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses
11. Piotr Hoffmann, dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Toruniu
12. Zygmunt Jaczkowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej i prezes Brun-Pol Pomorze-Kujawy
13. Łukasz Jarmoszewicz – do 2012 r. Prezes Spółki Anko System czynny członek koszykarskiej Ligi Oldboy,14. Jarosław Józefowicz, prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych
15. Witold Karbowski, prezes Firmy Handlowo-Produkcyjnej PAK
16. prof. Ryszard Łaszewski, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego UMK
17. prof. Jadwiga Łukaszewicz, kierownik Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
18. Wojciech Maksymowicz, prezes Infocomp
19. Adam Marszałek, prezes Wydawnictwa Adam Marszałek
20. prof. Krzysztof Mikulski, prezes ToMiTo, Wydział Nauk Historycznych UMK
21. Henryk Miłoszewski, prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu
22. Janina Mirończuk, założycielka Fundacji Światło i wieloletnia szefowa Hospicjum Światło
23. Daniel Nowakowski, dyrektor Staler
24. Piotr Orłowski, prezes Nova Trading
25. prof. Piotr Petrykowski, prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK
26. Zygmunt Politowski, emerytowany generał Państwowej Straży Pożarnej
27. Rafał Predenkiewicz, prezes Parol
28. dr Stanisław Rakowicz, konsul honorowy Peru
29. Jerzy Rutkowski, Rutkowski Ltd
30. Maria Skrzypek, lekarz kardiolog
31. Adam Stando, prezes Bud Tech
32. prof. Jacek Staszewski, były prodziekan Wydziału Humanistycznego, były dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
33. Michał Staśkiewicz, animator kultury, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
34. Irena Szczęsna, była prezes PSS Społem w Toruniu
35. Sławomir Wierzcholski, muzyk

Członkowie Rady pracują w trzech grupach eksperckich: w grupie do spraw gospodarki, przedsiębiorczości i finansów, do spraw nauki, oświaty, kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz w grupie do spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa. Rada spotyka się co kilka tygodni, w ubiegłym roku odbyło się osiem jej posiedzeń.

W 2013 roku członkowie Rady Prezydenckiej spotykali się już trzykrotnie. Debatowano nad programem działań zmierzających do kompleksowego i sukcesywnego ożywienia społeczno – gospodarczego zespołu staromiejskiego oraz nad wynikami badań jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu. Wczoraj, tj. 7 maja, członkowie Rady wnieśli swoje uwagi i propozycje do opracowywanego w urzędzie Miejskiego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy.

[UM Toruń / MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama