Mój Toruń: Główna » Aktualności » Zimowe obowiązki

Zimowe obowiązki 

W związku z występującymi opadami śniegu i koniecznością odśnieżania chodników Straż Miejska w Toruniu przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Torunia. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, a także usuwanie z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z trasami pieszych i drogami, sopli lodowych i nawisów śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Podczas usuwania lodu i śniegu należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia nawierzchni chodnika. Śliskość chodników może być likwidowana poprzez posypywanie chodników solą i piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

[MT]

Wyraź swoją opinię - dodaj komentarz

Reklama